Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy "Nawilżacze TRIADA - sklep firmowy" znajdujący się pod adresem www.nawilzacz.pl (zwanego dalej "Sklepem Internetowym") jest prowadzony przez firmę TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski z siedzibą w Kaźmierzu przy ul. Rydzowej 6, NIP 7651532629.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

3. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyłączeniem postanowień, które skierowane są wyłącznie do Klienta będącego konsumentem.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 2. Definicje

1. TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, zwana także Usługodawcą – z siedzibą w Kaźmierzu przy ul. Rydzowej 6, NIP 7651532629, wpisana jest do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

2. Indywidualne Konto Klienta - element Sklepu Internetowego (funkcjonujące w sklepie pod pojęciem Konto), oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, dający możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta.

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży.

4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.);

5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Produkt, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient uzupełnia szczegóły dotyczące zamówienia, takie jak: ilość i rodzaj Produktów.

7. Newsletter – informacja handlowa przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

8. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym;

9. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów Sklepu Internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t .j. Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.).

11. Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

12. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, działająca pod adresem: www.nawilzacz.pl, umożliwiająca Klientom składanie zamówień na Produkty.

13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem, a TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).

15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287 ze zm.).

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.)

17. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, określające rodzaj i ilość Produktów, dane Klienta, adres dostawy, sposób dostawy, formę płatności, dane do faktury oraz inne dane.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Indywidualne Konto Klienta, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. W celu utworzenia Indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. W Formularzu Rejestracyjnym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. W formularzu rejestracyjnym Klient może dodać adres dostawy. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności, opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

3. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym, logowanie odbywa się przy użyciu unikatowego loginu i hasła, podanego podczas procesu rejestracji.

4. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane do logowania oraz nie udostępniać ich osobom trzecim.

5. Produkty zamówione po zalogowaniu się przez Klienta do Indywidualnego Konta Klienta uważa się za zamówione przez Klienta.

6. Stworzenie i korzystanie z Indywidualnego Konta Klienta jest bezpłatne.

7. Klient może w każdej chwili usunąć Indywidualne Konto Klienta, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W tym celu należy wysłać stosowne żądanie pocztą elektroniczną na adres: triada@nawilzacz.pl lub też pisemnie na adres: TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, ul. Rydzowa 6, 64-530 Kaźmierz.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski lub usług nieodpłatnych świadczonych przez TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

9. TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego;

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania w Internecie lub godzące w dobre imię TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski.

10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski.

§ 4. Procedura zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży

1. Złożenie Zamówienia - z zastrzeżeniem ust. 2 - odbywa się poprzez utworzenie Indywidualnego Konta Klienta, i/lub zalogowanie się do posiadanego Indywidualnego Konta Klienta, wybór zamawianych Produktów poprzez Koszyk oraz wypełnienie Formularza Zamówienia. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie/potwierdzenie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem niezbędne jest podanie/potwierdzenie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta, nazwa firmy przedsiębiorcy, adres prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. 

2. Wymóg utworzenia i korzystania z Indywidualnego Konta Klienta nie ma zastosowania do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „Gość”. W takim przypadku, Klient przed definitywnym złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, o których mowa w ust. 1.

3. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest bezpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

4. Ceny Produktów, dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski. Ceny Produktów podawane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w złotych polskich.

5. Ceny Produktów podane na stronie Sklepu Internetowego nie obejmują kosztów przesyłki Produktu do Klienta. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości Zamówienia.

6. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta odbywa się poprzez Koszyk, w którym można dowolnie modyfikować Zamówienie. W przypadku braku dostępności Produktów w magazynie Sklepu Internetowego, nie ma możliwości dodania ich do Koszyka.

8. Potwierdzenie zawartości Koszyka następuje w momencie kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.

9. By dokonać finalizacji Zamówienia, należy wypełnić w Formularzu Zamówienia informacje dotyczące:

a. Wyboru miejsca dostawy

b. Wyboru sposobu dostawy

c. Wyboru metody płatności

10. Sklep Internetowy realizuje wysyłki na terenie Polski za pośrednictwem:

a. Firma kurierska DPD.

11. Wysyłka za pobraniem jest realizowana za pośrednictwem DPD i tylko na terenie Polski.

12. Sklep Internetowy zastrzega sobie realizację wysyłek pobraniowych po telefonicznym potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta.

13. Sklep Internetowy realizuje wysyłki na terenie Polski.

14. Dostawa realizowana jest zgodnie z regulaminami świadczenia usług firmy kurierskiej DPD i na zasadach tam wskazanych.

15. Sklep Internetowy przyjmuje następujące formy płatności:

a. Pobranie

b. Przelew bankowy

c. Szybki przelew, poprzez system (Przelewy24) PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

16. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

17. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów dotyczących Zamówienia.

18. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 17. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski

19. Realizacja (1) Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie lub po potwierdzeniu telefonicznym złożenia zamówienia, (2) Zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wypłaty na koncie firmowym TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, (3) Zamówienia płatnego przez szybki przelew, po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.

20. Nieopłacone Zamówienie zostaje anulowane po 7 dniach.

§ 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, korzystającym ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

a. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. Umowy sprzedaży) - od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

b. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;

c. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach - od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku nadania oświadczenia przesyłką pocztową na adres wskazany przez Sklep Internetowy o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a. pisemnie na adres: TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, ul. Rydzowa 6, 64-530 Kaźmierz.

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: triada@nawilzacz.pl;

c. osobiście w siedzibie Firmy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski zwraca Klientowi otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski zwracanego towaru.

7. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w dokonanej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

8. TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

9. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Kupujący może zwrócić Produkt na adres: TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, ul. Rydzowa 6, 64-530 Kaźmierz. Zwracany towar prosimy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi dokumentami, na własny koszt. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Zwracany Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Jeżeli kupujący wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której kupujący wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6. Gwarancja i naprawy pogwarancyjne

1. Wszystkie oferowane w Sklepie Internetowym produkty, są fabrycznie nowe, sprawdzane przed wysyłką, oraz udzielana jest na nie gwarancja i dostarczane są z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.

2. Towar podlega gwarancji jeżeli przestaje być sprawny technicznie.

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.

4. Serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny wyrobów wykonywany jest w przez firmę TRIADA Firma Produkcyjno - Handlowa Andrzej Jaworski. Należy wysłać urządzenie wyczyszczone, normalną paczką priorytetową na adres ul. Piniowa 9, 64-530 Kaźmierz wraz z adresem zwrotnym, numerem telefonu, opisem uszkodzenia, na własny koszt.

5. Po przesłaniu paczki, w ciągu 14 dni urządzenie zostaje sprawdzone i naprawione.

6. W przypadku serwisu pogwarancyjnego, koszty naprawy zostaną ustalone po otrzymaniu urządzenia i ocenie uszkodzenia.

§ 7. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

1. TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produkt bez wad.

2. TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Reklamacje związane z niezgodnością Produktu z umową mogą zostać złożone osobiście lub na piśmie na adres TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski ul. Rydzowa 6, 64-530 Kaźmierz.

4. TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

5. Zaleca się w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.

7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski , a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski.

§ 8. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski z siedzibą w Kaźmierzu przy ul. Rydzowej 6, NIP 7651532629.

2. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz Rozporządzeniem RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.

3. Szczegółowe cele, zakres oraz zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Sklep Internetowy zostały opisane w Polityce prywatności, dostępnej w każdym czasie na stronie internetowej www.nawilzacz.pl.

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego żądania do TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: triada@nawilzacz.pl lub też pisemnie na adres: TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, ul. Rydzowa 6, 64-530 Kaźmierz.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Firmie TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski jest zabronione.

2. Nazwy Produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

5. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w odniesieniu umów zawartych od dnia 12 października 2020 roku.

Załącznik nr 1 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – przykładowy wzór formularza - PDF.