Polityka prywatności sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego  "Nawilżacze TRIADA - sklep firmowy" znajdujący się pod adresem www.nawilzacz.pl (zwanego dalej "Sklepem Internetowym") jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego.

2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

3. Regulamin Sklepu Internetowego dostępny jest na stronie www.nawilzacz.pl.

4. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski z siedzibą w Kaźmierzu przy ul. Rydzowej 6, NIP 7651532629, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie "Usługodawcą" Sklepu Internetowego.

5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz Rozporządzeniem RODO z 27 kwietnia 2016 r.

6. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

7. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

b. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

c. Certyfikat SSL.

§ 2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w jednym bądź kilku następujących celach:

a. zawarcie z Klientem umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. Indywidualne Konto Klienta) i w związku z wykonywaniem tej umowy - podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność wykonania umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

b. zawarcie z Klientem Umowy Sprzedaży i w związku wykonywaniem tej umowy - podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność wykonania umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

c. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora - podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na realizowaniu działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO), z zastrzeżeniem lit. d.

d. marketing bezpośredni w formie wysyłania informacji handlowych i marketingowych w postaci Newslettera - podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu, tj. zgoda na otrzymywanie Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

e. rozpatrywanie i realizacja składanych reklamacji - podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO).

f. statystycznych i analitycznych - podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Klienta, a także jego preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).

g. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora - podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Administratora który polega na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO),

h. realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO).

3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia Rejestrację i założenie Indywidualnego Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia przez Klienta, co skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Klient może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego żądania do TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres triada@nawilzacz.pl lub też pisemnie na adres: TRIADA Firma Produkcyjno – Handlowa Krzysztof Jaworski, ul. Rydzowa 6, 64-530 Kaźmierz.

5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Dodatkowo do celów statystycznych i analitycznych Administrator może przetwarzać: adres IP Klienta, rozdzielczość ekranu Klienta, rodzaj urządzenia Klienta, nazwa i wersja przeglądarki internetowej Klienta, ilość i rodzaj zamawianych produktów, daty i godziny zamawianych produktów, sposób płatności Klienta, uwagi i informacje uzupełniające do zamówienia Klienta, historia aktywności Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

6. W celach opisanych w § 2 ust. 2, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, Administrator może dokonywać profilowania danych osobowych Klienta, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań. Przetwarzanie to nie będzie jednak wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Klienta.

7. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego to:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską - wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora - w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy. Przewoźnik DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10. Pośrednik realizujący przesyłki - firma Furgonetka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694708, NIP: 1132567365, REGON: 140220084.

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności poprzez system (Przelewy24) PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności.

c. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu - w zakresie niezbędnym do realizacji w/w usług.

d. kancelarie prawne świadczące na rzecz Administratora usługi prawne - w zakresie niezbędnym do realizacji w/w usług,

e. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe lub audytorskie - w zakresie niezbędnym do realizacji w/w usług.

f. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi windykacyjne - w zakresie niezbędnym do realizacji w/w usług.

g. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

h. inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane - w zależności od zakresu działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym:

a. do czasu zakończenia świadczenia usługi elektronicznej przez Administratora (np. usunięcia Indywidualnego Konta Klienta), a następnie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń z umowy z Klientem.

b. do czasu zrealizowania Umowy Sprzedaży, a następnie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń z umowy z Klientem.

c. w przypadku danych osobowych, podanych w związku z reklamacją Klienta - przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji.

d. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, jednakże ich dalsze przechowywanie może być konieczne w celu realizacji umowy lub z uwagi na przepis prawa.

9. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e i lit. f Rozporządzenia RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego Administrator nie będzie już przetwarzać danych osobowych Klienta do takich celów.

11. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sprawach związanych przetwarzaniem jego danych osobowych.

§ 3. Polityka cookies

1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep Internetowy.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. Dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. Utrzymanie sesji Klienta Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klient do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

5. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.